Huishoudelijk reglement

 

GEDRAGSCODE voor SPELERS en OUDERS van de Oudenburg Basketbalclub BBC Groep Linden

 

 

Beste spelers, ouders, coaches en ploegafgevaardigden,

 

Van harte welkom bij de Oudenburg basketbalfamilie. Vooreerst dank aan de ouders om hun kinderen aan ons toe te vertrouwen voor hun basketbalopleiding. Oudenburg basket is een club met een hart voor de jeugd en biedt hen kansen om door te stoten naar een hoger niveau. Onze coaches zullen alles het in het werk stellen om uw kind niet alleen de technieken en tactieken van het spel aan te leren, maar zullen hen ook leren spelen in ploegverband en hen fair-play bijbrengen. Onze doelstelling is het maximum uit elke speler te halen, met respect voor zijn of haar mogelijkheden zodat hij of zij met volle goesting deelneemt aan trainingen en wedstrijden van onze club. Basketbal is en blijft een competitiesport maar het is evenzeer een taak van de club om ervoor te zorgen dat spelers plezier beleven aan hun sport.

 

Dank verder aan de ouders voor hun inzet bij het vervoer naar de wedstrijden, het wassen van de truitjes, het optreden als ploegafgevaardigde en tafelofficial en het helpen bij de clubactiviteiten.

 

Zonder al deze helpende handen zou het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om het seizoen rond te maken. We doen dan ook een warme oproep aan de ouders van alle spelers om ons hierbij te helpen.

 

Dank tot slot aan al onze sponsors zonder wiens continue financiële en materiële steun het onmogelijk zou zijn de club financieel gezond te houden.

 

Een nieuw basketbalseizoen trekt zich binnenkort op gang. We hopen dat door het maken van een aantal goede afspraken het komende seizoen vlekkeloos kan verlopen.

 

Om te mogen trainen en wedstrijden te spelen moet iedere speler aan de volgende voorwaarden voldoen:

- een licentie ondertekenen (door iedere speler, en indien hij of zij minderjarig is eveneens door een ouder)

- een medische fiche voorleggen, ingevuld en ondertekend door een arts na een grondige controle

- betalen van het lidgeld (zolang het lidgeld niet betaald is ben je als speler niet verzekerd !)

 

De volgende richtlijnen vormen onze gedragscode. Door het aansluiten bij onze club aanvaard je deze gedragscode.  Als club verwachten we van de spelers en ouders dat ze zich hieraan houden.

 

 1. Respect

 

Basketbal is een ploegsport. Ga respectvol om met je ploeggenoten. Luisterbereidheid en intensief werken, van elke speler, op training en op wedstrijd komen ten goede aan het volledige team. Storend gedrag en negatieve kritiek horen daar niet thuis.

 

Begroet de coach voor en na elke training en wedstrijd. Alleen de coach heeft de leiding tijdens de trainingen en de wedstrijden. Tijdens de wedstrijden wordt de coach bijgestaan door de ploegafgevaardigden. Samen met alle andere onmisbare vrijwilligers die zich inzetten voor de club verdienen zij het respect van de spelers en ouders.

 

Heb respect voor de tegenstanders. Begroet hen voor en na de wedstrijd met een handdruk en  verontschuldig je na het begaan van een fout. Blijf sportief.

 

Tijdens de wedstrijden zorgen de scheidsrechters voor de naleving van het spelreglement. Respecteer hun beslissingen en vecht ze niet aan. Het zal de samenwerking ten goede komen.

 

Heb respect voor de sportcentra waar je traint en wedstrijden speelt en het materiaal. De spelers zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de spelersbank en de netheid van de kleedkamer en douches. Lege drinkflessen, kauwgum,... horen thuis in de voorziene vuilnisbakken !

 

Zelf een respectvolle houding aannemen is een die waardering en respect zal afdwingen van je ploeg, club en tegenstrever.

 

 1. Kledij, uitrusting en hygiëne.

 

De uitrusting (shirt, short en ev. opwarmingshirt) wordt door de club aangeboden en door elke speler gedragen tijdens een wedstrijd. De speler moet zorg dragen voor zijn uitrusting.

 

De speler zorgt zelf voor basketbalschoenen en kousen. Degelijke basketbalschoenen zijn aanbevolen om kwetsuren te vermijden.

 

Op training draag je basketbalkledij naar keuze. Tijdens de opwarming vóór een wedstrijd ben je verplicht je opwarmingsshirt te dragen. Tijdens de wedstrijd moet het shirtje in de broek zitten.

 

Het dragen van juwelen (ringen, uurwerken, oorringen...) tijdens de training en op wedstrijd zijn verboden. Lang haar moet worden samengebonden. Nagels moeten kort geknipt zijn.

 

Laat geen kledij of andere spullen achter in de kleedkamer tijdens de match. Je tas zet je tijdens de match naast de spelersbank. Als speler ben je hier zelf verantwoordelijk voor.

 

Na de wedstrijd geef je de uitrusting mee met de ploegafgevaardigde. Achtergelaten kledij op de spelersbank of in de kleedkamer wordt door de laatste van de ploeg meegenomen en afgegeven aan de ploegafgevaardigde.

 

Van de spelers wordt verwacht dat ze na een training en een wedstrijd een douche nemen in de sporthal. Vergeet daarom uw douchegerief niet. Spelers die niet wensen te douchen in de sporthal maar thuis, melden dit aan de coach. Bevestiging door de ouders is aangewezen.

Het spreekt voor zich dat meisjes een aparte kleedruimte toegewezen krijgen. Indien zich hierrond een probleem voordoet, of bij vragen en opmerkingen, onmiddellijk de coach; een ploegverantwoordelijke of iemand van het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

 

 

 1. Trainingen.

 

Elke speler moet in uitrusting en op tijd aanwezig zijn voor de training. Niemand verlaat de training vóór het voorziene uur tenzij dit met ouders en coach is afgesproken. Gebeurt dit toch dan vervalt de verantwoordelijkheid van de club en de coach.

 

Tijdens de training mag de coach inzet en discipline verwachten.  De spelers moeten zijn richtlijnen en instructies nauwgezet opvolgen. Talent alleen maakt je geen goeie basketter. Inzet en een goeie conditie is evenzeer belangrijk.

 

Bij gebrek aan inzet en/of discipline of indien je regelmatig trainingen mist zal je minder mogen spelen tijdens de wedstrijden. De coach heeft hierin het laatste woord.

 

Na de training helpen de spelers de coach met het opruimen van het gebruikte materiaal (ballen, kegeltjes...)

 

Kan je een training niet bijwonen, verwittig dan tijdig je coach of ploegafgevaardigde via telefoon of sms.

 

De club voorziet geen opvang voor de kinderen vóór en na een training. Het is de taak van de ouders om te zorgen dat de kinderen op tijd op de training zijn en op tijd worden afgehaald.

Bij vertraging door omstandigheden, eveneens je coach of ploegverantwoordelijke verwittigen per telefoon of sms.

 

Meningsverschillen worden vóór of na de training uitgepraat.

 

 1. Wedstrijden.

 

Basketbal is een competitiesport. Dit betekent dat de spelers regelmatig wedstrijden zullen spelen zowel thuis als op verplaatsing. Dit betekent niet dat spelers die geen wedstrijden willen spelen zich niet kunnen aansluiten bij de club voor het volgen van trainingen. Er wordt van deze spelers of hun ouders wel gevraagd dit te melden aan de coach of de ploegafgevaardigde op het moment van aansluiting bij de club.

 

Spelers die in de loop van de competitie niet meer aan wedstrijden willen deelnemen, melden dit aan de coach of de ploegafgevaardigde met de reden waarom. Zij mogen de trainingen blijven volgen voor de rest van het seizoen.

 

Bij een thuiswedstrijd moeten de spelers en de ploegafgevaardigden minimum 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn in de sporthal.

Voor de  wedstrijden op verplaatsing vertrekken we gezamenlijk op het afgesproken uur. Spelers/ouders die rechtstreeks willen gaan dienen op voorhand de ploegafgevaardigde te verwittigen.

De ploegafgevaardigde deelt op de laatste training vóór de wedstrijd aan de spelers en ouders het juiste uur mee waarop de ploeg zal vertrekken. Indien er geen training zou zijn worden de spelers/ouders verwittigd per sms.

De ploegafgevaardigde en de ouders dienen het vervoer onderling te regelen.

 

Kan je een wedstrijd niet bijwonen, verwittig dan tijdig je coach of ploegafgevaardigde via telefoon of sms.

 

De speeltijd tijdens een wedstrijd wordt autonoom door de coach verdeeld onder de aanwezige spelers (met uitzondering van de microben waar een slangensysteem wordt gebruikt), dit op basis van het talent van zijn spelers, hun fysieke mogelijkheden, trainingsaanwezigheid en inzet.

De spelers luisteren aandachtig naar de richtlijnen van de coach. Blijf als speler geconcentreerd gedurende de hele wedstrijd. Vermijd onnodige foutenlast. Daag je tegenspeler niet uit. Fair-play wordt door iedereen gewaardeerd !

 

De bankzitters mogen/moeten hun medespelers positief aanmoedigen.  In geen geval zal de club dulden dat zij kritiek geven op de coach, medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, tafelofficials of supporters.

 

Na het einde van de wedstrijd zal de volledige ploeg de hand drukken met de scheidsrechters, de tafelofficials en de tegenspelers.

 

Wees fier bij winst maar reageer waardig bij verlies !

 

 1. Gezondheid - Discipline.

 

Leef gezond als sporter. Let op je voeding en neem voldoende rust. Rook niet en vermijd alcohol. Ga op tijd slapen de dag voor een wedstrijd.

 

Basketbal is een ploegsport. Wees zoveel mogelijk aanwezig op trainingen en neem deel aan wedstrijden. Zo laat je de ploeg niet in de steek en wordt je zelf een betere basketter.

 

Raak je gekwetst of wordt je onwel op training of tijdens een wedstrijd stop onmiddellijk met spelen en ga naar je coach. Raadpleeg altijd een arts ingeval van twijfel over de ernst van het letsel.

 

Indien een speler een Sportongeval oploopt tijdens een training of op wedstrijd: vraag een blanco formulier Sportongevallen Aangifte aan de ploegafgevaardigde en laat het invullen door de behandelend arts (pagina 4).  Vul in ieder geval de basisgegevens in van de speler of het betrokken clublid. Eventueel ontbrekende of voor u onbekende info (bv : clubgegevens) kan door een lid van het clubbestuur aangevuld worden. Beschrijf kort en bondig de omstandigheden, oorzaken en gevolgen van het sportongeval. Zeker ervoor zorgen dat de gekwetste persoon of een bevoegde ouder de verklaring op pagina 3 ondertekent.

Het Aangifte formulier moet normaal gezien binnen maximum 1 week via coach of ploegverantwoordelijke terechtkomen bij de Secretaris van de Club.  Hij zorgt ervoor dat de ongevallen aangifte elektronisch op de website van de verzekeraar (Ethias) ingevoerd wordt.

Verder verloop : Het systeem van de verzekeraar genereert binnen enkele dagen een dossiernummer dat door de secretaris aan de betrokkene wordt geïnformeerd.  Vanaf dan verloopt de afwikkeling van het dossier volledig tussen de verzekeraar en de verzekerde. De club komt niet meer tussen, behalve om advies te geven. Gebruik steeds het dossiernummer bij je contacten met de verzekeraar, bv wanneer je bewijsstukken van onkosten opstuurt; om de staat van het dossier op te volgen, …

Belangrijk ook : na genezing moet je de coach & de club verwittigen dat je weer speelgerechtigd bent. Aan de verzekeraar moet een Attest van Genezing bezorgt worden die dan het dossier kan afsluiten. 

Een nieuw ongevallendossier kan maar geopend worden, als het vorige is afgesloten.

 

Neem voldoende tijd om te genezen, zo loop je geen risico op grotere kwetsuren. Neem geen medicatie op eigen houtje.

 

 

Roken en gebruik van alcohol wordt niet geduld in de sporthal en kleedkamers.

 

Wie wordt betrapt op druggebruik, diefstal, vandalisme of baldadigheden wordt met onmiddellijke ingang uitgesloten. Tevens wordt de politie verwittigd.

 

Denk er aan dat je als speler je club vertegenwoordigt. Noch de club noch de sponsors hebben baat bij negatieve publiciteit.

 

 1. Tuchtmaatregelen.

 

De Basketbal Vlaanderen (BVL) hanteert een tuchtreglement. De BVL voorziet een resem van sancties en boetes wanneer bijvoorbeeld een speler wordt uitgesloten tijdens een match, hij zijn identiteitskaart niet kan voorleggen (vanaf de miniemen), de club niet in orde is met de aansluitingen, een ploeg forfait moet geven omdat er te weinig spelers zijn komen opdagen, ...

 

Elke uitsluiting (bvb. door 2 onsportieve fouten), scheidsrechtersverslag en in voorkomend geval, het verschijnen voor de tuchtraad zijn volledig ten laste van de betrokken speler, clublid, ploegafgevaardigde of coach alsook de daardoor veroorzaakte kosten.

 

Indien een speler, coach of clublid bewust schade toebrengt aan de sportaccommodatie of aan het sportmateriaal, zullen de kosten hiervan op deze persoon worden verhaald en behoudt het bestuur zich het recht voor om sancties op te leggen aan de speler in kwestie.

 

Boetes ingevolge slordigheid of nalatigheid (zoals bvb. het niet bijhebben van de identiteitskaart), zijn steeds te laste van de speler.

 

Bij het niet naleven van deze gedragscode kunnen binnen de club maatregelen/sancties worden getroffen tegen de betrokken personen. Mogelijke sancties voor de spelers zijn een waarschuwing, een schorsing (voor een of meerdere trainingen en/of wedstrijden) of uitsluiting. De ouders van de betrokken jeugdspelers worden door het bestuur onmiddellijk op de hoogte gebracht.

 

 1. Ouders en supporters.

 

Basketbal is een teamsport. Het groepsbelang primeert. Het is de taak van de ouders en de supporters om hun ploeg aan te moedigen.

De inzet en positieve houding van de spelers is belangrijker dan winnen. De spelers moeten plezier beleven aan het basket.

 

Leer de spelregels. Vermijd onnodige kritiek.

 

Ben je tafelofficial dan moet je evenwel ten alle tijde neutraal blijven.

 

Neem niet de rol over van coach ! Stimuleer uw kind om te luisteren naar zijn coach. Heb je vragen of opmerkingen contacteer de coach na de training of de match.

 

Respecteer de tegenstander, ongeacht zijn talent. Maak  niemand belachelijk. Veroordeel alle vormen van geweld ! Denk aan het positieve imago van de club.

 

Wees een voorbeeld voor uw kind en alle spelers !

 

Tot slot vragen we aan de ouders en spelers om deel te nemen aan onze extra niet-sportieve activiteiten. We hebben de inkomsten hiervan hard nodig om de werking van de club te blijven garanderen. 

 

 1. Problemen.

 

Heb je vragen of problemen aangaande trainingen of wedstrijden, bespreek deze dan met je eigen coach. Indien nodig kan je altijd terecht bij de ploegafgevaardigde, de jeugdcoördinator of het bestuur.

 

 1. Privacy

 

Op bepaalde, meestal onverwachte momenten, worden door onze club, door clubleden, persfotografen, … foto’s genomen, videofilms opgenomen van onze ploegen en/of individuele spelers.

Het doel van deze foto’s zal wel altijd positief bedoeld zijn, dit om onze club onder de aandacht te brengen bij het brede publiek, onze naambekendheid en onze sport te vergroten, onze talrijke sportieve en aanverwante activiteiten in het daglicht te stellen, ploegen en spelers te prijzen met hun prestaties, …

Deze foto’s kunnen terecht komen op onze website, publicaties, de pers, sociale media, ...

 

Mocht u hiertegen bezwaar hebben, vooral bij minderjarigen, dan kan u dit schriftelijk melden aan de club (voorzitter). We zullen in de mate van het mogelijke uw bezwaar respecteren. We hebben echter geen grip op de foto’s /video’s die ad random gemaakt worden door personen die van ons geen opdracht kregen.

Uit ervaring weten we dat het verwijderen van ongewenste boodschappen op sociale media soms moeilijk afdwingbaar, behalve misschien in gevallen van ernstige schending van de privacy.

 

 1. Gebruik van Clublogo en Clubnaam

 

Hierbij vestigen we er uw aandacht op dat het gebruik van het Clublogo of de Clubnaam enkel met schriftelijke toestemming van het Bestuur kan gebeuren. Ons Logo en onze Clubnaam (zowel de juridische als de sponsornaam) zijn wettelijk beschermd en mogen niet vrij gebruikt worden in de betiteling van om het even welke, niet door onze club opgezette website, Facebook pagina, of andere publicatie in de sociale media.  

 

 1. Berichtgeving in Pers en Sociale media

 

Te allen tijde mag geen vertrouwelijke, verkeerde of met opzet foutieve informatie aan de Pers worden doorgegeven. Tevens verzoeken we iedereen met aandrang om geen beledigende, kwetsende, racistische of andere uitlatingen over de club; zijn leden of niet-clubleden in de sociale media te plaatsen, die materiele en morele schade aan onze  club kunnen veroorzaken.